งานซ่อมแซมระบบสายล่อฟ้าโรงงานผลิตขดลวดสำหรับยานยนต์